Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1853/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.02.2019
Čas:13:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Revúca
Katastrálne územie:Revúca
Číslo listu vlastníctva:81

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
22251148Záhrady
2226189Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6872226Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Chasanová ElenaMagnezitárov 1209/9, Revúca1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:18900.00
Výška zábezpeky:9450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:185315
Najnižšie podanie:18900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:185315
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Povinným neuvedené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.02.201909:30Stúrova 687/32, Revúca

Ďalšie informácie

Jedná sa o samostatne stojaci dvojpodlažný rodinný dom s podkrovím nevyužívaným na bývanie v zástavbe rodinných domov podobného veku. Dom leží na rovinatom pozemku, situovanom na výškovej úrovni ulice, prístupný z verejnej komunikácie a je napojený na uličný rozvod elektriny, vody, zemného plynu a odkanalizovaný do verejnej kanalizácie.