Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 12416/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.03.2019
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Veľké Kapušany
Katastrálne územie:Veľké Kapušany
Číslo listu vlastníctva:1574

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5121/153622Ostatné plochy
5121/371157Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10465121/371Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nagy JánRužová 10, Veľké Kapušany1/1
Nagyová RenátaRužová 10, Veľké Kapušany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:79100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:79100.00
Výška zábezpeky:39550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:1241616
Najnižšie podanie:79100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:1241616
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli povinným uvedené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.02.201910:00Ružová 1046/5,Veľké Kapušany

Ďalšie informácie

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom. Dom je situovaný v zastavanom území mesta Veľké Kapušany. Pozemok na ktorom je rodinný dom je na rovinatom teréne, prístupný z miestne komunikácie ulice Ružová, ktorá prechádza obcou a susedí s okolitou zástavbou rodinných domov a záhradami. Dom má suterén, 1 NP a podkrovie. Do 1. NP sa vchádza z dvora do zádveria a ďalej do chodby, z ktorej je vstup do ostatných miestností rodinného domu. Na 1. NP sa ďalej nachádza kuchyňa, obývacia izba, izba, chodba, zádverie, špajza, WC, schodisko, dielňa, garáž. V podkroví sa nachádza chodba, kúpeľňa, tri izby, balkón. V suteréne sa nachádza chodba, dva sklady, práčovňa s kotolňou.