Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1777/03
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pekár Ľubomír
Ulica:P.Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.03.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:P. Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Trnava
Katastrálne územie:Trnava
Číslo listu vlastníctva:342

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7603241Zastavané plochy a nádvoria
7604238Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2098760310rodinný dom
2098760410rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ježo Peter, rod. Ježo, nar. 24.3.1967V.Clementisa 20, Trnava1/12
Ježo Peter, rod. Ježo, nar. 24.3.1967V.Clementisa 20, Trnava1/48

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.02.201910:00ul. Mýtna, súpisné číslo 2098, Trnava

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je: 1) spoluvlastnícky podiel povinného, podiel 1/12 - všeobecná hodnota nehnuteľnosti - podielu 1/12 bola znaleckým posudkom určená sumou 3.215,33 Eur reálna cena spol. podielu 1/12: 3.215,33 Eur výška zábezpeky: 1.607,67 Eur najnižšie podanie: 3.215,33 Eur 2) spoluvlastnícky podiel povinného, podiel 1/48 - všeobecná hodnota nehnuteľnosti - podielu 1/48 bola znaleckým posudkom určená sumou 803,83 Eur reálna cena spol. podielu 1/48: 803,83 Eur výška zábezpeky: 401,92 Eur najnižšie podanie: 803,83 Eur Dražobnú zábezpeku uhraďte prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 177703. Dražobnú zábezpeku ste povinní zložiť tak, aby bola najneskôr dňa 04.03.2019 do 16.00 hod. pripísaná na účet súdneho exekútora v zmysle ust. § 339 ods.2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa táto povinnosť považuje za splnenú pripísaním na účet súdneho exekútora v jeho banke. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Pred dražbou je potrebné preukázať sa dokladom o zložení dražobnej zábezpeky. Zaplatenie najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá sa začína dňom udelenia príklepu v hotovosti alebo šekom alebo na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 177703. Na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom dražby neviaznu žiadne závady ani vecné bremená. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Vyzývam všetky osoby , ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok, a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora viac spoluvlastníckych podielov. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naloží ako s výsledkom predaja. Inak podľa § 153 ods.3 Exekučného poriadku predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 19.02.2019, 10:00 hod, ul. Mýtna, súpisné číslo 2098, Trnava. Vyzývam povinného, aby v určenom čase a mieste obhliadky umožnil záujemcom obhliadku, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.