Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:30EX 120/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dulina Rudolf
Ulica:ul. Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.03.2019
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ľ. Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava- m.č. Vrakuňa
Katastrálne územie:Vrakuňa
Číslo listu vlastníctva:3665

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
14110491/92hromadné garážePriestor č. 2-11

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dzurjo Dušan. Ing.Nižná Rybnica 1611/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7200.00
Výška zábezpeky:3600.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Najnižšie podanie:7200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:podľa príslušných ustanovení Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:podľa príslušných ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.02.201913:30Bratislaava- m.č. Vrakuňa- v mieste, kde sa predmetná nehnuteľnsť nachádza

Ďalšie informácie