Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 565/05
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Božíková Ághová Barbora
Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Podvysoká
Katastrálne územie:Podvysoká
Číslo listu vlastníctva:517

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1678304zastavané plochy a nádvoria
1679176orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3681678rodinný dom čs. 368

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Klanduch Jozef, nar. 15.12.1965Tatranská 15, Stará Ľubovňa1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:32600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:32600.00
Výška zábezpeky:16300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000005457724001
Najnižšie podanie:32600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000005457724001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci. O tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. Úžitky exekúciou nezanikajú, prechádzajú na nového vlastníka nehnuteľnosti. Vecné bremená prechádzajú na vydražiteľa.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.02.201900:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnúť si minimálne 3 pracovné dni vopred so súdnym exekútorom.