Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2893/03
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.03.2019
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Gemerský Jablonec
Katastrálne územie:Gemerský Jablonec
Číslo listu vlastníctva:223

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
713376Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Alabán JúliusGemerský Jablonec 2381/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:30.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:22100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11050.00
Výška zábezpeky:5525.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 289303
Najnižšie podanie:11050.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 289303
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.03.201910:00Gemerský Jablonec

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je aj rodinný dom nezapísaný v katastri nehnuteľností, postavený na parcele C KN parc.č. 713, okres Rimavská Sobota, obec Gemerský Jablonec, katastrálne územie Gemerský Jablonec, zapísaná na LV č. 223 o výmere 376 m2 ako zastavané plochy a nádvoria. Jedná sa o rodinný dom, ktorý pozostáva z 3 izieb, 1 kuchyne, 2 predizieb, 1 kúpeľne, 1 špajzi, 1 garáže, kotolne, práčovne, loggie, haly, schodiska a skladu. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.