Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 3775/2014
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.03.2019
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Gelnica
Obec:Kojšov
Katastrálne územie:Kojšov
Číslo listu vlastníctva:582

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
724320Zastavané plochy a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
65724Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dusa OliverKojšov 651/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:31400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:31400.00
Výška zábezpeky:15700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:377514
Najnižšie podanie:31400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:377514
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Povinný neuviedol a znalcom nezistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.03.201910:00Kojšov 65

Ďalšie informácie