Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 883/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Závodský Martin
Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.03.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Omšenie
Katastrálne územie:Omšenie
Číslo listu vlastníctva:3132

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
31781180orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rudlf Dleskč.d. 226, 914 43 Omšenie1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8420.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8420.00
Výška zábezpeky:4210.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 1100 0000 0026 2725 2163
Najnižšie podanie:8420.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 1100 0000 0026 2725 2163
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne takéto závady nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva – žiadne takéto závady nie sú známe. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie – žiadne takéto závady nie sú známe. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.03.201911:00miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie