Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX51/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ingr Jozef
Ulica:Wolkova 4
PSČ + Obec:85101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Wolkrova 4
PSČ + Obec:85101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Mníchova Lehota
Katastrálne územie:Mníchova Lehota
Číslo listu vlastníctva:3241

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4013803orná pôda
4016758orná pôda
4017758orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:24700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:24700.00
Výška zábezpeky:12350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Najnižšie podanie:24700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady (nie sú nám známe).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.03.201910:00Mníchova Lehota

Ďalšie informácie