Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:2677/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kapronczai Jozef
Ulica:Švermova 273
PSČ + Obec:92401 Galanta

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Švermova 273
PSČ + Obec:92401 Galanta

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Piešťany
Katastrálne územie:Piešťany
Číslo listu vlastníctva:9891

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4803100679bytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Petrík Miroslav a Hana PetríkováE.F.Scherera 4803/81/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:72000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:72000.00
Výška zábezpeky:36000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2375000000004024493645
Najnižšie podanie:72000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2375000000004024493645
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.04.201910:00E.F.Scherera 4803/8, Piešťany 921 01

Ďalšie informácie