Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:14232/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Falisová Eva
Ulica:Lermontovova 14
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lermontovova 14
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava-m.č Staré Mesto
Katastrálne územie:Staré Mesto
Číslo listu vlastníctva:5856

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
88801644zastavané plochy a nádvoriapodiel priestoru na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku vo výške 106/10000

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
23038880obytný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ivanička Dušan, r. Ivanička ,Ing.Dunajská 2, 81108 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:78300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:78300.00
Výška zábezpeky:39150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7311000000002925876441 , VS: 142132017
Najnižšie podanie:78300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK7311000000002925876441 , VS: 142132017
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:V zmysle ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Na LV č. 5856 v časti C je zapísané záložné právo v prospech Hl.m.SR Bratislavy na nesplatenú časť ceny bytu do 28.1.2023 podľa V-4347/13, v poznámke je zapísané upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti podľa EX14213/17 vydané súd. exekútorom JUDr. Eva Falisová, na LV je vyznačená plomba na základe V-15094/2017.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora ( § 150 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z.).Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu ( § 150 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z.).
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Z obsahu exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie