Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 93/2006
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Šemperger Alexander
Ulica:Žižkova 6
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Žižkova 6
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice Dargovských Hrdinov
Katastrálne územie:Furča
Číslo listu vlastníctva:10313, 13599, 13727

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1584/4032záhrady
1584/4142záhrady
1584/11445zastavané plochy a nádvoria
1584/24389záhrady
1584/25459záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vaško RudolfKošice Vyšné opátske1/30

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4070.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4070.00
Výška zábezpeky:2035.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7456000000009307102002
Najnižšie podanie:4070.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7456000000009307102002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ku dňu udelenia príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.03.201910:00Košice Furča

Ďalšie informácie