Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1639/2010
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jurina Marián
Ulica:Ul. Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Senica
Obec:Senica
Katastrálne územie:Senica
Číslo listu vlastníctva:7800

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2866/10120zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10342866/1017garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
M.V.partners, s.r.o.Staničná 16/1062, Trenčín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4880.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4880.00
Výška zábezpeky:2440.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8602000000001544849402, VS 16392010
Najnižšie podanie:4880.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8602000000001544849402, VS 16392010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka po dohode na tel. č. 047/4511961