Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 117/16
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Delfini Jaroslav
Ulica:Pražská 4
PSČ + Obec:04011 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pražská 4
PSČ + Obec:04011 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Paňovce
Katastrálne územie:Paňovce
Číslo listu vlastníctva:77

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
321811zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
138321dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Horváthová EvaPaňovce 138, 044 71 Paňovce5/10 a 1/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:26300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13150.00
Výška zábezpeky:6575.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5711000000002925897293
Najnižšie podanie:13150.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5711000000002925897293
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ nemusí prevziať bez započítania na najvyššie podanie žiadnu závadu.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Závady viaznuce na nehnuteľnosti: vecné bremeno zo zákona, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania - žiadne; záložné práva zo zákona, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania - žiadne; nájomné práva, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania - žiadne.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.03.201911:00Paňovce 138, 044 71 Paňovce

Ďalšie informácie

Spôsob zloženia zábezpeky: Záujemcovia o kúpu dražených nehnuteľností sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, a to prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora, ktorý je vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Košice, číslo účtu IBAN SK57 1100 0000 0029 2589 7293, BIC (SWIFT) TATRSKBX, variabilný symbol: 11716, konštantný symbol: 0308. Finančné prostriedky predstavujúce zábezpeku musia byť pripísané na účet súdneho exekútora najneskôr do začatia dražby, t. j. dňa 26.03.2019 do 10:00 hod, inak sa bude na záujemcu hľadieť, že nesplnil podmienky zloženia zábezpeky a nebude pripustený k dražbe ako dražiteľ. Dražobná zábezpeka bude neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil zábezpeku na účet súdneho exekútora vrátená do 5 dní odo dňa konania dražby. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora, ktorý je vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Košice, číslo účtu IBAN SK57 1100 0000 0029 2589 7293, BIC (SWIFT) TATRSKBX, variabilný symbol: 11716, konštantný symbol: 0308. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Spoluvlastník nehnuteľnosti môže zabrániť predaju nehnuteľnosti, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora bankovým prevodom sumu vo výške najnižšieho podania toho ktorého draženého podielu. Na základe zaplatenia najnižšieho podania nadobudne vlastníctvo k draženým nehnuteľnostiam. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývam veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. Vyzývam osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak sa takého práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, že môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia a udelením príklepu predkupné právo zaniká. Vyzývam povinnú, aby v určenom čase umožnila záujemcom obhliadku. Podľa § 141 ods. 5 Exekučného poriadku, povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti súdneho exekútora. Podľa § 141 ods. 6 Exekučného poriadku, na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je súdny exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na dražené nehnuteľnosti prístup.