Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:256/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.03.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akad. Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Rožňava
Katastrálne územie:Rožňava
Číslo listu vlastníctva:670

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2459311záhradsazáhrada
255853zastavané plochyRodinný dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
462558rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Magdaléna TurzákováZakarpatská 9, Rožňava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4060.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4060.00
Výška zábezpeky:2030.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 2562016
Najnižšie podanie:4060.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 2562016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní po schválení príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.03.201909:00Rožňava-baňa 46

Ďalšie informácie

Prízemný murovaný dom v radovej zástavbe, dom nie je napojený na vodovod a kanalizáciu.