Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 409/2010
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akad. Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Čierna Lehota
Katastrálne územie:Čierna Lehota
Číslo listu vlastníctva:94

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
762103zastavané plochyzastavané plochy
764191zastavané plochrodinný dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
155764rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján RusnákČierna Lehota 1551/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3470.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3470.00
Výška zábezpeky:1735.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 4092010
Najnižšie podanie:3470.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 4092010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní po schválení príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.03.201910:00Čierna Lehota 155

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o čiastočne podpivničený murovaný RD, postavený v medzivojnovom období. Cena nehnuteľnosti predstavuje výšku podielu povinného.