Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2960/12
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Božíková Ághová Barbora
Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.03.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Belina
Katastrálne územie:Belina
Číslo listu vlastníctva:134

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
100158zastavané plochy a nádvoria
1478/1288zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3210010rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bogdáň Richard, nar. 26.02.1984Čakanovce 2361/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5825.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5825.00
Výška zábezpeky:2912.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000005457724001
Najnižšie podanie:5825.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000005457724001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. Úžitky exekúciou nezanikajú, prechádzajú na nového vlastníka nehnuteľnosti. Vecné bremená prechádzajú na vydražiteľa. Nájomné práva a vecné bremená preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.03.201900:00v mieste nehnuteľnosti.

Ďalšie informácie

Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné si dohodnúť so súdnym exekútorom minimálne 3 dni vopred.