Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 268/2011
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Barilik Štefan
Ulica:Kuzmányho č. 57
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.03.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kuzmányho č.57
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Vyšné Opátske
Katastrálne územie:Nižná Úvrať
Číslo listu vlastníctva:12712, 10197

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
888328zastavané plochy a nádvoria
889501záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1295888rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kertestúri PavolNižná úvrať 17, Košice
Kerestúri FrantišekŠoltésovej 6, Poperad

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:143000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:130000.00
Výška zábezpeky:65000.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7011000000002621720288,
Najnižšie podanie:130000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7011000000002621720288,
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po scválení príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:vydražením

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.02.201915:00Nižná Úvrať 17, Košice

Ďalšie informácie

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA JUDr. Štefan Barilik, súdny exekútor Exekútorského úradu Košice , Kuzmányho č. 57, 040 01 Košice vyhlasuje DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI dňa 28.3.2019 o 09.00 hod Miesto konania: Exekútorský úrad Košice , Kuzmányho č. 57, 040 01 Košice Predmet dražby: nehnuteľnosti v katastrálnom území Nižná Úvrať, obec Košice – Vyšné Opátske, okres Košice IV so súčasťami a príslušenstvom, uvedené na LV č. 12712 a LV č. 10197, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve oprávneného Františka Kerestúriho, nar. 14.4.1961, Šoltésovej 6, Poprad, občan SR, zast.: JUDr. Beáta Topolčániová, advokátka a povinného Pavla Kerestúriho, nar. 23.1.1967, Nižná Úvrať 17, Košice, občan SR, zast.: Advokátska kancelária Hopferová s.r.o. , Bajzova 2, Košice, IČO 47 254 220, a to: Označenie nehnuteľnosti: a./ Katastrálne územie: Nižná Úvrať, obec Košice – Vyšné Opátske, okres Košice IV List vlastníctva: č.12712 Druh nehnuteľnosti:  rodinný dom súpisné č. 1295 na parcele č. 888 b./ Katastrálne územie: Nižná Úvrať, obec Košice – Vyšné Opátske, okres Košice IV List vlastníctva: č.10197 Druh nehnuteľnosti:  parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to parcela č. 888 o výmere 328m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 889 o výmere 501m2 – záhrady Zistená cena: Nehnuteľnosti označené v predmete dražby s príslušenstvom, na základe znaleckého posudku Ing. Jozefa Bodíka, CSc., znalec, Košice, Muškátová 2, č. 34/2013 majú trhovú hodnotu, ktorá je všeobecnou hodnotou pri predaji na dražbe v sume celkom 143.000,- €. Najnižšie podanie : Najnižšie podanie sa rovná trhovej cene, ktorá je všeobecnou hodnotou pri predaji v dražbe nehnuteľností určených v znaleckom posudku. Táto predstavuje sumu 143.000,- €. Na základe uznesenia Okresného súdu Košice II č.38Er/1112/2011 zo dňa 30.1.2014 bola táto suma znížená na sumu 130 000 €, čo je zároveň najnižším podaním pri výzve záujemcov o draženie. Dražobná zábezpeka: Výška dražobnej zábezpeky je 65.000,- €, to je 50% z ceny po znížení súdom t.j. z ceny 130.000,- €. Spôsob zloženia zábezpeky: Zábezpeka musí byť zložená na záložný účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke a.s., pob. Košice č.ú.:SK7011000000002621720288, VS:26811, KS: 0308 najneskôr 3 dni pred konaním dražby. Zábezpeku možno zložiť v hotovosti aj do depozitnej pokladne exekútora na exekútorskom úrade, alebo v deň konania dražby v dražobnej miestnosti najneskôr 15 minút pred začatím konania dražby. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie v lehote 15 dní od udelenia príklepu na vyššie uvedený depozitný účet súdneho exekútora alebo do pokladne súdneho exekútora, pričom na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Prehliadka nehnuteľnosti: Dražené objekty bude možné prehliadnuť v deň, ktorý súdny exekútor určuje na každý utorok v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod., a to od vydania dražobnej vyhlášky až do konania dražby priamo v mieste nehnuteľností, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú. Obhliadku je možné vykonať po predošlej dohode s exekútorom. Povinnému zároveň ukladám povinnosť v uvedených časoch sprístupniť alebo zabezpečiť sprístupnenie na prehliadku nehnuteľností záujemcom o prehliadku nehnuteľností. Záväzné podmienky dražby: 1, Súdny exekútor vyzýva fyzické a právnické osoby, ktoré sú odkázané svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov s prísl. ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať(§ 531, 532 Občianskeho zákonníka). 3. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenia týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujú sa, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. 4. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr pri zložení dražobnej zábezpeky. Súdny exekútor ešte pred započatím dražby rozhodne, či predkupné právo je preukázané. V prípade uznania predkupného práva a zaplatenia dražobnej zábezpeky sa v prípade rovnosti podania niekoľkých dražiteľov, udelí príklep tomu, kto má predkupné právo, alebo tomu kto je spoluvlastník. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia a udelením príklepu predkupné právo zaniká. 5. Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže platným preukazom totožnosti, alebo právnická osoba, ktorá sa preukáže originálom výpisu z obchodného registra, alebo jeho osvedčenou kópiou, v zastúpení štatutárnym orgánom. 6. Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku najneskôr 15 minút pred dražbou sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa dražby nemôže zúčastniť. Registrácia na dražbu - zápis dražiteľov je v deň konania dražby od 8.30 do 8.45 hod. Po uzavretí registrácie už nie je možné zúčastniť sa dražby ako dražiteľ, tomu záujemcovi, ktorý v určenej lehote nezložil zábezpeku, alebo nebol zaregistrovaný. 7. Dražba sa koná dovtedy, kým sa podávajú vyššie podania. V priebehu dražby najnižší rozdiel medzi nasledujúcimi podaniami je 100,- €. 8. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Po schválení príklepu súdom súdny exekútor odovzdá vydraženú nehnuteľnosť vydražiteľovi. 9. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. 10. Neúspešným dražiteľom sa vráti dražobná zábezpeka najneskôr do 14 dní od konania dražby. 11. Bližšie informácie ohľadne dražených nehnuteľností, ako aj samotnej dražby je možné získať na Exekútorskom úrade v Košiciach, č. tel. 055/622 12 05. Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie je možnosť podať námietky. Košice, 18.2.2019 JUDr. Štefan Barilik súdny exekútor Doručuje sa: - oprávnený - povinný - OÚ Košice , katastrálny odbor - Daňový úrad - Úrad vládneho auditu - MČ Košice – Vyšné Opátske - Okresný úrad - Sociálna poisťovňa Košice - VZP - Dôvera - Union - Exekútorský úrad Košice - úradná tabuľa - EÚ JUDr.Blaško Michalovce - Mesto Košice - CÚT