Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1102/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďorďovič Ladislav
Ulica:Mierové námestie 1
PSČ + Obec:91150 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mierové nám. č.1
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Ilava
Obec:Nová Dubnica
Katastrálne územie:Malý Kolačín
Číslo listu vlastníctva:2277

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
134/13213637orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vasovčák Pavol nar.22.02.1964Pod hájom 1085/104, Dubnica nad Váhom2/120

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1180.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1180.00
Výška zábezpeky:590.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK82 0900 0000 0002 7044 3645, BIC: GIBASKBX vedeného v SLSP
Najnižšie podanie:1180.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK82 0900 0000 0002 7044 3645, BIC: GIBASKBX vedeného v SLSP
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Žiadne mimoriadne riziká neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora /§ 150 Zák. č. 233/1995 Z.z./. Po schválení príklepu súdom, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu súdnym exekútorom a jeho schválením súdom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie