Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1081/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jakubec Ladislav
Ulica:Zámocká 30
PSČ + Obec:81101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Zámocká 30
PSČ + Obec:81101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Prievidza
Katastrálne územie:Prievidza
Číslo listu vlastníctva:7378 a 7377

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6652/10716Zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom, spoluvlastnícky podiel: 7217/396114

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
309276652/109- bytový domByt č. 1, Vchod: 8, 1. poschodie, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 7217/396114

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Čičmanec RóbertAntona Vosátka 369/19, Blatné1/1
Čičmancová ŽanetaAntona Vosátka 369/19, Blatné1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:61300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:61300.00
Výška zábezpeky:30650.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.: 2117413/7500, IBAN: SK7875000000000002117413,VS: 10812016
Najnižšie podanie:61300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.: 2117413/7500, IBAN: SK7875000000000002117413,VS: 10812016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a zaplatení najvyššieho podania.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.04.201915:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je byt č. 1, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu, súpisné číslo 30927, parc. číslo 6652/10, zapísaný na LV č. 7378, okres Prievidza, obec Prievidza, katastrálne územie Prievidza a to spolu s príslušným podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti: 7217/396114 a druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. číslo 6652/10, zapísaný na LV č. 7377, okres Prievidza, obec Prievidza, katastrálne územie Prievidza, spoluvlastnícky podiel 7217/396114. Uvedený byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve povinného Čičmanec Róbert a Čičmancová Žaneta, v podiele 1/1. Obhliadka dražených nehnuteľností sa uskutoční dňa 01.04.2019 o 15:00 hod. v mieste nehnuteľností za prítomnosti exekútora, alebo jeho zamestnancov po predchádzajúcom prihlásení u exekútora. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedeného v Československej obchodnej banke, a.s. č.: 2117413/7500, IBAN: SK7875000000000002117413, VS: 10812016, alebo v hotovosti do pokladne exekútora. V y z ý v a m 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať, 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, 4. povinného, aby umožnil vykonanie obhliadky draženej nehnuteľnosti v čase uvedenom v tejto dražobnej vyhláške; exekútor alebo jeho zamestnanec je oprávnený vymôcť si za účelom obhliadky prístup na dražené nehnuteľnosti. U p o z o r n e n i e Osoby, ktoré majú k nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z takých dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí príklep jemu.