Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 22339/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Chladný Stacho
Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.03.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stráž 223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:ŽILINA
Katastrálne územie:Závodie
Číslo listu vlastníctva:1516

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1472/26232Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
33941472/26OBYTNÝ DOM
33941472/26bytbyt. č. 15, vchod č. 8, 7.poschodie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Král Radoslav, r. Král a Marcela Králová, r. GaššováBaničova 3394/8, 01015 Žilina831/13293
Král Radoslav, r. Král a Marcela Králová, r. GaššováBaničova 3394/8, 01015 Žilina1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:54400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:27200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0223392013, ŠS: IČO alebo iný
Najnižšie podanie:54400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0223392013, ŠS: IČO alebo iný
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.03.201912:00miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ďalšie informácie

Príslušenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú určené na trvalé užívanie s hlavnou vecou. Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť s jej súčasťami a s príslušenstvom. Príslušenstvom nehnuteľnosti sú : podľa vypracovaného znaleckého posudku. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 22.03.2019 o 12.00 hod na mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Stráž 223, 96001 Zvolen, telefonicky na telefónnom čísle +421 45 2851 814 alebo elektronicky na e-mailovej adrese kancelaria@exekutorzv.sk.