Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:6126/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Krištofík Peter
Ulica:A. Pietra 10645/17
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.04.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:A.Pietra 17
PSČ + Obec:03601 Martin

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:vrútky
Katastrálne územie:vrútky
Číslo listu vlastníctva:4575

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3773/381098trvalý trávny porast
3773/372564lesný pozemok a porasť

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Popelka Peter1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:599.53
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:599.53
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1956000000003012860001
Najnižšie podanie:599.53
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK1956000000003012860001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ku dňu dražby sa môže ujať držby, vlastník po schválení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.03.201910:00Vrútky

Ďalšie informácie