Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 12678/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.03.2019
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Jelšava
Katastrálne územie:Jelšava
Číslo listu vlastníctva:1369

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1118655Zastavané plochy a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6341118Budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Horváth JaroslavMníšanská 634, Jelšava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7700.00
Výška zábezpeky:3850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:1267816
Najnižšie podanie:7700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:1267816
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.03.201909:30Mníšanská 634, Jelšava

Ďalšie informácie

Stavba bola postavená a využívaná ako rodinný dom. V priebehu životnosti bol zmenený účel využitia nehnuteľnosti na prevádzku obchodu. Stavba bola postavená a daná do užívania okolo roku 1910. Dom leží na rovinatom až mierne svahovitom pozemku, prístupný z verejnej komunikácie a je napojený na uličný rozvod elektriny, vody a odkanalizovaný do vlastnej žumpy, v minulosti bol napojený aj na rozvod zemného plynu. Vykurovanie je pôvodné ústredné teplovodné, v čase vykonania ocenenia bez zdroja vykurovania a bez radiátorov. V prístavbe je kozub na tuhé palivo. Ohrev TÚV chýba. Stavba v čase ocenenia nebola obývaná a inak využívaná, zle udržiavaná, s poruchami prvkov krátkodobej životnosti (chýba vykurovanie, ohrev TÚV, kuchyňa, sociálne vybavenie).