Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 37/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Cipár Vladimír
Ulica:Vazovova 9
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.04.2019
Čas:15:00

Miesto konania dražby

Ulica:Vazovova 9
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Štôla
Katastrálne územie:Štôla
Číslo listu vlastníctva:934, 928, 1019

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1022/2026zastavané plochy a nádvoria
1022/2126zastavané plochy a nádvoria
1022/2645zastavané plochy a nádvoria
1022/631151zastavané plochy a nádvoria
1022/3416zastavané plochy a nádvoria
1022/6934zastavané plochy a nádvoria
1022/58867zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10501022/20budova pre šport a na rekreačné účelychata Javorina 14
10511022/21budova pre šport a na rekreačné účelychata Javorina 15
10581022/26budova pre šport a na rekreačné účelychata Poproč 3
10661022/34budova pre šport a na rekreačné účelyelektrorozvodňa

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ESPEREAL. s.r.o.Stavbárska 34, 82107 Bratislava1/1, 1248/16086,

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:61100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:30550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 372016
Najnižšie podanie:61100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, 372016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku sa vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej veci po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.04.201915:00na mieste samom

Ďalšie informácie

VYZÝVAM 1. všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa obhliadky nehnuteľností v určenom termíne, aby do 29.03.2019 prejavili svoj záujem písomne na adresu exekútorského úradu alebo e-mailom na adresu info@cipar.sk a uviedli svoje identifikačné údaje; 2. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 3. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 4. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bude dobromyseľný. UPOZORNENIE Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti v zmysle § 143 ods. 1 Exekučného poriadku. Pri opätovnej dražbe platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1 Exekučného poriadku je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas (§ 152). Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty (§ 143 ods. 2).