Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 52/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pračková Bronislava
Ulica:ul. Cyrila a Metoda 22
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.04.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Cyrila a Metoda 22
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žiar nad Hronom
Obec:Hliník nad Hronom
Katastrálne územie:Hliník nad Hronom
Číslo listu vlastníctva:1765

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3083/14357záhradypozemok v zastavanom území obce
3083/1628záhradypozemok v zastavanom území obce

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gašparová MiroslavaĽ. Štúra 595, Hliník nad Hronom1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7100.00
Výška zábezpeky:3550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7256000000005303813001
Najnižšie podanie:7100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7256000000005303813001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:dňom udelenia príklepu /do držby/
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie