Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 276/2010
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jurina Marián
Ulica:Ul. Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.04.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Lučenec
Katastrálne územie:Lučenec
Číslo listu vlastníctva:

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
prízemie - priestor č. 2 - 6

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
32991856/4222polyfunkčný dom
32991856/4322polyfunkčný dom
32991856/4422polyfunkčný dom
32991856/4522polyfunkčný dom
32991856/4622polyfunkčný dom
32991856/4722polyfunkčný dom
32991856/4822polyfunkčný dom
32991856/4922polyfunkčný dom
32991856/5022polyfunkčný dom
32991856/5122polyfunkčný dom
32991856/5222polyfunkčný dom
32991856/5322polyfunkčný dom
32991856/5422polyfunkčný dom
32991856/5522polyfunkčný dom
32991856/10822polyfunkčný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
9 Kolesár Ján a Mária KolesárováM.R.Štefánika 10, Lučenec1 / 1 a na spoločných priestoroch podiel 1980 / 221320

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2826.67
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2826.67
Výška zábezpeky:1413.34
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8602000000001544849402, VS 2762010
Najnižšie podanie:2826.67
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8602000000001544849402, VS 2762010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po dohode s ex. úradom na tel.č. 047/4511961