Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 38/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 SVidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Lackovce
Katastrálne územie:Lackovce
Číslo listu vlastníctva:LV č. 3861 a LV č. 3354

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1718727orná pôdapodiel 1/3, cena podielu 283,36 €
17731660orná pôdapodiel 1/3, cena podielu 446,52 €
2078855orná pôdapodiel 1/3, cena podielu 333,24 €
361858orná pôdapodiel 1/1, cena podielu 2 076,36 €
16811476orná pôdapodiel 1/1, cena podielu 1 327,53 €
1692795orná pôdapodiel 1/1, cena podielu 679,29 €
18452680orná pôdapodiel 1/1, cena podielu 233,43 €

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Malackaničová GabrielaLackovce 110, okr. Humenné

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10759.40
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5379.70
Výška zábezpeky:2689.85
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0005 4015 9813, GIBASKBX, VS 382018
Najnižšie podanie:5379.70
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0005 4015 9813, GIBASKBX, VS 382018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.04.201913:00pri Obc. úrade Lackovce

Ďalšie informácie