Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:10094/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Chladný Stacho
Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice - Nad Jazerom
Katastrálne územie:Jazero
Číslo listu vlastníctva:12260

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4256213zastavané plochy a nádvoria
4257210zastavané plochy a nádvoria
4258213zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
14054256,4257,4258bytový dombyt č. 5, vchod:11, 2.p., Uralská 9,10,11 (bytový dom) podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 170/10000

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Matej MariánUralská 1405/11, 04012 Košice - Nad Jazerom1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:35700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:35700.00
Výška zábezpeky:17850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0100942016, ŠS: IČO
Najnižšie podanie:35700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0100942016, ŠS: IČO
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:v zmysle Listu vlastníctva č. 12260, pre okres : Košice IV, obec: Košice – Nad Jazerom, katastrálne územie: Jazero, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor, časť: C, poradové číslo: 15: „Záložné právo k bytu v prospech spoločenstva vlastníkov bytov – URAL podľa zákona č. 182/93 Z.z. §15“, v zmysle Listu vlastníctva č. 12260, pre okres : Košice IV, obec: Košice – Nad Jazerom, katastrálne územie: Jazero, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor, časť: C, poradové číslo: 15: „zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 455475/458535/Zal/1 zo dňa 23.05.2016 v prospech Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava, IČO: 36854140“, záložné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká v prípade, ak pohľadávka ním zabezpečená nebude prihlásená do dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.04.201911:00Uralská 1405/11, 04012 Košice - Nad Jazerom

Ďalšie informácie

Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Stráž 223, 96001 Zvolen, telefonicky na telefónnom čísle +421 45 2851 813 alebo elektronicky na e-mailovej adrese kancelaria@exekutorzv.sk. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naloží ako s výsledkom predaja. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.