Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1011/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Krušina Petr
Ulica:Lazaretská 2514/4
PSČ + Obec: 81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lazaretská 2514/4
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žiar nad Hronom
Obec:Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Šášovské Podhradie
Číslo listu vlastníctva:512

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
185/191680ostatná plocha
185/20295ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
B U Č I N A a.s.Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:28600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:14300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956
Najnižšie podanie:28600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnostiach. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženým nehnuteľnostiam udelením príklepu zaniká. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Na dražených nehnuteľnostiach neviaznu závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťami.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na dražených nehnuteľnostiach neviaznu závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.03.201910:30Na mieste kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne, na adrese exekútorského úradu, telefonicky na telefónnom čísle 02/52 63 54 88; 0918 600 982 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: exe.urad.bratislava@gmail.com.