Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 107/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Široké
Katastrálne územie:Široké
Číslo listu vlastníctva:2645, 285, 2629

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
526/1642zastavané plochy a nádvoriana LV č. 285 (podiel 1/4)
526/2123zastavané plochy a nádvoriana LV č. 285 (podiel 1/4)
526/5103zastavané plochy a nádvoriana LV č. 2629 (podiel 1/8)

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
337526/210rodinný dom na LV č. 2645 (podiel 1/4)

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Malcovská, rod. Vľasková Viera, nar. 08.07.1977082 37 Široké 337

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13200.00
Výška zábezpeky:6600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 1072011
Najnižšie podanie:13200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 1072011
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.04.201910:00na mieste samom, tzn. rodinný domo s. č. 337, obec Široké

Ďalšie informácie