Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 75/2009
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matejovie Peter
Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.05.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Vavrišovo
Katastrálne územie:Vavrišovo
Číslo listu vlastníctva:767

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
916538Zastavané plochy a nádvoria
917544Záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
23491610Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Budajová GabrielaVavrišovo 2341/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10617.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10617.00
Výška zábezpeky:5308.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Najnižšie podanie:10617.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:znaleckým posudkom zistené neboli
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže ujať vydražiteľ držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak súd schváli udelenie príklepu a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.05.201910:00v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie