Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 843/2017
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matejovie Peter
Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.05.2019
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Partizánska Ľupča
Katastrálne územie:Partizánska Ľupča
Číslo listu vlastníctva:2241

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1268253Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
176126810Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Miksa Pavel rod. Miska a Miksová Katarína, rod. RumanskáKemi 629/7, Liptovský Mikuláš1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:54773.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:38341.10
Výška zábezpeky:19170.55
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Najnižšie podanie:38341.10
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Znaleckým posudkom neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže ujať vydražiteľ držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak súd schváli udelenie príklepu a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.04.201909:30v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie