Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 843/2017
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matejovie Peter
Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.05.2019
Čas:09:45

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Partizánska Ľupča
Katastrálne územie:Partizánska Ľupča
Číslo listu vlastníctva:2526

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1264376Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Miksa Pavel rod. Miksa a Miksová Katarína rod. RumanskáKemi 629/71/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1227.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:858.90
Výška zábezpeky:429.45
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Najnižšie podanie:858.90
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:znaleckým posudkom neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu sa môže ujať vydražiteľ držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:ak súd schváli udelenie príklepu a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.04.201909:30v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie