Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:175/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Tutko Róbert
Ulica:Čučmianska dlhá 26
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Čučmianska dlhá 26
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Sečovská Polianka
Katastrálne územie:Sečovská Polianka
Číslo listu vlastníctva:570

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
696429zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
242696rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bačová Jarmila, nar.: 02.09.1981Sečovská Polianka č. 2421/2
Bačo František, nar.: 29.05.1973Sečovská Polianka č. 2421/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:28800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:14400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1802000000000332345582 VS: 1752012
Najnižšie podanie:28800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1802000000000332345582 VS: 1752012
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.04.201911:00Sečovská Polianka

Ďalšie informácie

Exekútorský úrad, tel. č. 058/733 1407