Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1033/11
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Lesňáková Viera
Ulica:Nám. sv. Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.04.2019
Čas:13:30

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. sv. Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Poprad
Katastrálne územie:Poprad
Číslo listu vlastníctva:6

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
285414zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
225285rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mária JagodkováHlavná č. 60, 059 11 Hozelec2/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6050.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6050.00
Výška zábezpeky:3025.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:Sk97 5200 0000 0000 1461 9023
Najnižšie podanie:6050.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:sk97 5200 0000 0000 1461 9023 (VS103311)
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.04.201910:00rodinný dom s. č. 225,Ul. 1.mája, 058 01 Poprad

Ďalšie informácie