Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 650/2004
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.04.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Prešov
Číslo listu vlastníctva:12595

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1473/13162orná pôda
1473/1013143orná pôda
1482/2719orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vertaľ Juraj, nar. 03.05.1950Laca Novomeského 8, 080 01 Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13031.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13031.00
Výška zábezpeky:6515.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 6502004
Najnižšie podanie:13031.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 6502004
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.04.201914:00na mieste samom, tzn. parcely v k. ú. Prešov, so stretnutím na Exekútorskom úrade, Kúpeľná 6, Prešov

Ďalšie informácie