Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1571/07
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ferenc Radovan
Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.05.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Sabinov
Obec:Sabinov
Katastrálne územie:Sabinov
Číslo listu vlastníctva:3664

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
527620zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
13035276Samostatne stojaca garážgaráž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bača PeterNezábudova 865/31, Sabinov, PSČ 083 011/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3400.00
Výška zábezpeky:1700.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK51 8120 0001 1500 0092 8060
Najnižšie podanie:3400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK51 8120 0001 1500 0092 8060
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.03.201910:00na mieste samom

Ďalšie informácie

*Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3664, nachádzajúce sa v k. ú. Sabinov, obec Sabinov, a to: PARCELY registra “C“ - parc. č. 5276 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20m² stavby: - s.č. 1303 – garáž na parc. č. 5276 vo vlastníctve pod B1 Peter Bača, r. Bača, Nezábudova 865/31, 083 01 Sabinov v celosti (B1), nakoľko na základe rozsudku Okresného súd Prešov č.k. 14C 319/2008-44 zo dňa 20.03.2009, ktorý sa stal právoplatný a vykonateľný dňa 05.10.2010, rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 29C 113/09 zo dňa 14.10.2009, ktorý sa stal právoplatný dňa 07.04.2010 a vykonateľný dňa 11.04.2010 a rozsudku Krajského súdu v Prešove, č.k. 29C 113/09, 16Co 47/2009 zo dňa 15.03.2010, ktorý sa stal právoplatný a vykonateľný dňa 07.04.2010 je darovacia zmluva uzatvorená dňa 29.03.2007, ktorej vklad bol Správou katastra Sabinov povolený dňa 03.05.2007, medzi darcom Milanom Bačom (povinným) a obdarovanými Petrom Bačom a Pavlom Bačom voči oprávnenej spoločnosti právne neúčinná.