Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1561/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.04.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akad. Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Rožňava
Katastrálne územie:Rožňava
Číslo listu vlastníctva:5076

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1989/11819zastavané plochygaráž nezapísaná na LV

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
01989/118garážgaráž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Radovan SedlákBetliar, Šafarikova 551/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.03.1201

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3490.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3490.00
Výška zábezpeky:1745.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 15612016
Najnižšie podanie:3490.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 15612016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.04.201909:00Rožňava, Letná 36

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred prejavenom záujme o obhliadku. Ide o garáž v radovej zástave, ktorá po výstavbe nebola skolaudovaná, preto nie je zapísaná na LV.