Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 736/2007
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akad. Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Hranovnica
Katastrálne územie:Hranovnica
Číslo listu vlastníctva:175

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
535/451záhradazáhrada
535/579zastavané plochyrodinný dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
307535/5rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Božena LuščíkováHranovnica, Hviezdoslavova 3071/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6000.00
Výška zábezpeky:3000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 7362007
Najnižšie podanie:6000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 7362007
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.04.201910:00Hranovnica, Hviezdoslavova 307

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o starší neobývaný RD, bez funkčných rozvodov.