Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 646/2006
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.05.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akad. Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Hanušovce nad Topľou
Katastrálne územie:Hanušovce nad Topľou
Číslo listu vlastníctva:191

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
398358zastavané plochyrodinný dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
537398rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Anna Muchová, Jozef Mucha, Adam MuchaHanušovce nad Topľou, Kukorelliho 537/331/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5800.00
Výška zábezpeky:2900.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 6462006
Najnižšie podanie:5800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 6462006
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.04.201910:00Hanušovce nad Topľou, Kukorelliho 33

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o čiastočne podpivničený prízemný RD, postavený pred rokom 1976. Kúrenie lokálne na tuhé palivo, rozvod studenej vody, dom napojený na verejný vodovod.