Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 180/2001
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Zubaľ Burdová Michaela
Ulica:Štefánikova 18
PSČ + Obec:06601 Humenné

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štefánikova 18
PSČ + Obec:06601 Humenné

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Snina
Obec:Snina
Katastrálne územie:Snina
Číslo listu vlastníctva:2743, 2745

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2072/2544záhrada
2075/1194zastavaná plocha a nádvorie
2073442zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
13512075/110dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján MelníkKollárova 1351/1, 069 01 Snina1/8
Ján MelníkKollárova 1351/1, 069 01 Snina1/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2750.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2750.00
Výška zábezpeky:1375.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 0032 4729 4251
Najnižšie podanie:1375.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 0032 4729 4251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať dražby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania (vydražiteľ sa stáva vlastníkom vydraženej nehnuteľnosti, ak súd schválil udelenie príklepu a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, vlastníkom sa stáva ku dňu udelenia príklepu). Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a prípadne nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: viď znalecký posudok v predmetnej veci.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.04.201910:00Exekútorský úrad Humenné, Štefánikova 18, 066 01 Humenné

Ďalšie informácie