Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:2828/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Bátorové Kosihy
Katastrálne územie:Bátorové Kosihy
Číslo listu vlastníctva:1439

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
256/7598záhrady
256/9470zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1041256/910rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Antal TiborBátorové Kosihy 1041, 946 341/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.04.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Najnižšie podanie:11600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.04.201812:00Bátorové Kosihy č. 1041, 946 34

Ďalšie informácie