Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:187/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.04.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Cabaj - Čápor
Katastrálne územie:Cabaj
Číslo listu vlastníctva:2790

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1685/7235063Orná pôdaOrná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
KUNDERLÍK PeterCabaj-Čápor 743, 951 17 Cabaj-Čápor1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4788.38
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4788.38
Výška zábezpeky:2394.19
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 18718
Najnižšie podanie:4788.38
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 18718
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženého spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na draženej nehnuteľnosti neprechádzajú na vydražiteľa žiadne závady ani úžitky z dražených nehnuteľností.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.04.201913:00v mieste nehnuteľnosti v obci Cabaj-Čápor

Ďalšie informácie