Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:ex 188/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ádám Atila
Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Nižný Lanec
Katastrálne územie:Nižný Lanec
Číslo listu vlastníctva:44

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
96/93845záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
196/93rod. dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Sasák ViktorNižný Lanec 1, 044 731/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:37050.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:37050.00
Výška zábezpeky:18525.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5211000000002629753279
Najnižšie podanie:37050.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5211000000002629753279
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ po udelení príklepu sa môže ujať držby vydreženej veci. Vlastníkom sa stáva až po právoplatnom schválení príklepu súdom a to ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.04.201916:00

Ďalšie informácie