Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 882/2009
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.04.2019
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Boľ
Katastrálne územie:Boľ
Číslo listu vlastníctva:1036

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
231/2600záhrada
246/2333záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Beňo JozefHlavná 729, Kráľovský Chlmec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:620.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:620.00
Výška zábezpeky:310.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 8822009
Najnižšie podanie:620.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 8822009
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.04.201910:00Boľ

Ďalšie informácie