Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 237/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Peltzner Tomáš
Ulica:Jakubovo námestie 15
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jakubovo námestie 15
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Trebatice
Katastrálne územie:Trebatice
Číslo listu vlastníctva:514

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
433/1457zastavané plochy a nádvoria
433/2310záhrady
433/355zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
363433/1rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Minarechová KatarínaTrebatice č. 3631/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:31700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:31700.00
Výška zábezpeky:15850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0511000000002621750946
Najnižšie podanie:31700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0511000000002621750946
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka po dohode so súdnym exekútorom na tel. č. 02/52920372