Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:418EX140/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Vatrtová Barbora
Ulica:Námestie SNP 3
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. SNP č. 3
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Dunajská Streda
Katastrálne územie:Dunajská Streda
Číslo listu vlastníctva:6410

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
55551919/197obytný dom a garážebyt č. 1, vchod: 1, na 1 p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 41/10000

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nagyová Tímea, rod. NémethováNová Ves 5555/52, 929 01 Dunajská Streda (na LV uvedená pôvodná adresa Radničné nám. 373/3, 929 01 Dunajská Streda)1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:41700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:41700.00
Výška zábezpeky:15637.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5811000000002924904674
Najnižšie podanie:31275.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5811000000002924904674
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby nehnuteľnosti. Túto skutočnosť je vydražiteľ povinný oznámiť písomnou formou súdnemu exekútorovi.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.04.201910:00Nová Ves 5555/52, 929 01 Dunajská Streda

Ďalšie informácie

Zábezpeku je potrebné zložiť prevodom na účet súdneho exekútora, číslo 2924904674/1100, IBAN: SK 58 1100 0000 0029 2490 4674 vedený v Tatra banka, a.s. (s udaním variabilného symbolu: 14018, správy pre prijímateľa: u fyzických osôb rodné číslo, u právnických osôb IČO, text: dražobná zábezpeka 418Ex 140/18) alebo v hotovosti na Exekútorskom úrade Trnava, Nám. SNP 3, 917 01 Trnava najneskôr do 23.04.2019 do 10:00 hod. Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil dražobnú zábezpeku bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora, sa dražobná zábezpeka vráti najneskôr do 7 dní odo dňa konania dražby. Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil dražobnú zábezpeku v hotovosti sa táto vráti bezprostredne po skončení dražby. Vydražiteľ nehnuteľnosti je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 10 kalendárnych dní počítaných odo dňa udelenia príklepu, na hore uvedený účet súdneho exekútora (s udaním variabilného symbolu: 14018, správy pre prijímateľa: u fyzických osôb rodné číslo, u právnických osôb IČO, text: dražba 418Ex 140/18). Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľnosti na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Vyzývam: Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Upozornenie: Osoby ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. V zmysle ust. § 166 ods. 2 Exekučného poriadku spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. V zmysle ust. § 166 ods. 3 Exekučného poriadku nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.