Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 10995/08
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kliniec Vladimír
Ulica:Hollého č. 1/417
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hollého 1/417
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Nové Zámky
Katastrálne územie:Nové Zámky
Číslo listu vlastníctva:3252

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7539151záhrada
7540349zastavné plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
43787540rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Rudolf ApolenNitra1/3;1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:47700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:23850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK72 5600 0000 0090 2690 9002
Najnižšie podanie:47700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK72 5600 0000 0090 2690 9002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.04.201910:00Nové Zámky

Ďalšie informácie