Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1060/07
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Topoľčany
Katastrálne územie:Topoľčany
Číslo listu vlastníctva:3250

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2316 je evidovaný na liste vlastníctva č. 5519.

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
23165083, 5084,5085, 5086, 5087Bytový domByt č. 11, vo vchode A, na 3. poschodí

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Monika KováčováJ. Jesenského 2316/11, 955 01 Topoľčany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:78100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:78100.00
Výška zábezpeky:39050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052, SWIFT:TATRSKBX, VS 106007
Najnižšie podanie:78100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052, SWIFT:TATRSKBX, VS 106007
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Na dražených nehnuteľnostiach viaznu časovo skoršie exekučné záložné práva, zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z 2006/07-1364/07 v exekučnom konaní č. Ex 342/2007 vedených na exekútorskom úrade Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Mária Krasňanová a Z 877/08-696/08 v exekučnom konaní č. Ex 2140/2007, vedených na exekútorskom úrade Levice, súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová nahradená súdnym exekútorom JUDr. Iveta Ailerová. Exekučné záložné právo súdneho exekútora JUDr. Mária Krasňanová, ktoré je zapísané na liste vlastníctva ako prvé v poradí pod číslom zápisu Z 2006/07-1364/07, bolo podľa oznámenia ukončené v roku 2007 a Okresnému úradu, katastrálny odbor Topoľčany bolo zaslané zrušenie záložného práva v roku 2007. Nástupca súdneho exekútora JUDr. Alena Szalayová JUDr. Iveta Ailerová udelila písomný súhlas s predajom dražených nehnuteľností s vyčíslením zabezpečenej pohľadávky v exekučnom konaní Ex 2140/2007. Skoršie exekučné záložné právo pod číslom zápisu Z 877/08-696/08 v exekučnom konaní č. Ex 2140/2007 bude uspokojené pri rozvrhu výťažku. Vzhľadom k týmto skutočnostiam, vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti, ak nezaniknú v zmysle ust. § 151h, § 151ma a § 151md Občianskeho zákonníka.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.04.201910:00Na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru; kontaktná osoba Ing. Milan Plank, tel. 0915 695 544.

Ďalšie informácie

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.