Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1482/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Cipár Vladimír
Ulica:Vazovova 9
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.04.2019
Čas:14:30

Miesto konania dražby

Ulica:Vazovova 9
PSČ + Obec:81107 Vazovova 9

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - m.č. Záhorská Bystrica
Katastrálne územie:Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva:3264

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2652/114271zastavaná plocha a nádvorie
2652/3571269orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
80122652/114rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rosina ZdenoStrmý vŕšok 12, Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:397000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:198500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 14822015
Najnižšie podanie:397000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 14822015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené. Na dražených nehnuteľnostiach viaznu nasledujúce ťarchy - záložné práva: 1. Záložné právo v prospech Ladislav Asványi r. Asványi, (12.10.1955) na stavbu s.č. 8012 na pozemku p.č. 2652/114 a na pozemky reg. CKN p.č. 2652/114, p.č. 2652/357, v podiele 1/2, podľa V-27057/12 zo dňa 05.12.2012. 2. Exekučné záložné právo v prospech Ladislav Asványi, nar.12.10.1955, Slnečnicova 28, Šamorín na pozemky C KN parc.č.2652/114, 2652/357 a stavbu súp. č. 8012 na parc.č.2652/114 v podiele 1/2 podľa exekučného príkazu č. EX 1482/2015-25 zo dňa 30.04.2014 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-8872/14 Z-8872/14 - Vz: 466/14, zmena zápisu súdneho exekútora, Z-16895/15 Všetky ťarchy - záložné práva viaznuce na dražených nehnuteľnostiach udelením príklepu zanikajú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.04.201911:00Strmý vŕšok 12, Bratislava

Ďalšie informácie

VYZÝVAM 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nebudú môcť uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bude dobromyseľný. UPOZORNENIE Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Najvyššie podanie je vydražiteľ povinný zaplatiť najneskôr do 14 dní odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora. Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia vopred, najneskôr do 15.04.2019 písomne na adrese exekútorského úradu alebo e-mailom adrese info@cipar.sk.